Публикации

Вперед..»

Канонические правила о Великом Посте

греческий текст:
Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὑποδιάκονος, ἢ ἀναγνώστης, ἢ ψάλτης, τὴν ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν τοῦ Πάσχα οὐ νηστεύει, ἢ τετράδα, ἢ παρασκευήν, καθαιρείσθω, ἐκτὸς εἰ μὴ δι' ἀσθένειαν σωματικὴν ἐμποδίζοιτο• εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφοριζέσθω.

русский текст:
Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен.

Зонара:
Это правило непременно требует, чтобы верные проводили в посте святую четыредесятницу пред Пасхою и среду и пяток каждой из прочих седмиц, кроме тех, кто по слабости телесной не может поститься. Ибо пост придуман для укрощения плоти. Если же плоть удручена болезнью, или другою какою немощью, то уже не необходимо это укрощение через пост. Не соблюдающих сего правила посвященных правило предписывает извергать, а мирян отлучать. Должно заметить, что правило и среду и пяток поставляет наравне со святою четыредесятницею пред Пасхою.

Аристин:
Того, кто не постится в четыредесятницу, или в среду и в пяток, если он клирик, подвергни извержению, а если мирянин, подвергни отлучению; исключая того случая, когда препятствует сему немощь. Ясно.

Вальсамон:
Сорокадневный пост пред Пасхою прежде предан Господом, Который постился такое число дней; потом - и Святыми Апостолами в настоящем правиле. Ибо правило говорит: если какой верный не постился в святую четыредесятницу пред Пасхою, и во всякую среду и пяток (ибо и в эти дни подобно святой четыредесятнице нам определено сухоядение); то, если он клирик, должен подлежать извержению; а если мирянин, должен подлежать отлучению. Исключи мне болящих. Ибо если они разрешат на рыбу, будут удостоены снисхождения. На мясо же никто не должен разрешать ни в какую среду и пяток, кроме пасхальных и других, в которые разрешается, хотя бы находился при последнем издыхании. Исключи мне среды и пятки седмицы, предшествующей седмице мясопустной, седмицы сыропустной и седмицы пасхальной; ибо в эти седмицы мы разрешаем, потому что в седмицу, предшествующую мясопустной постятся Армяне ради ниневитян, и в сыропустную седмицу соблюдают великий пост еретики Тетрадиты. А пасхальная седмица считается как самый великий день Господень; ибо, поэтому каждый день тогда читаются и утренняя воскресная Евангелия. Точно также исключи мне и из четыредесятницы субботы и воскресные дни; ибо подобным образом мы разрешаем и в эти дни по 64-му Апостольскому правилу. А когда слышишь о разрешении, не говори, что это разрешение на мясо. Ибо вкушать мясо в великую четыредесятницу не должно быть дозволяемо никому, хотя бы находился и при последнем издыхании. Мы знаем, что в разные времена об этом были вопросы на соборах, но разрешения не дано. Заметь из настоящего правила, что собственно существует один пост, сорокадневный, пред Пасхою; ибо если бы были и другие посты; то упомянуло бы правило и о них. Впрочем, если мы постимся и в другие посты, как - то: в пост Святых Апостолов, Успения Святыя Богородицы и Рожества Христова, не подвергнемся за сие стыду. Читай и написанное нами на третий вопрос синодальных ответов, бывших в дни патриарха господина Николая.

Матфей Властарь:
69-е правило святых апостолов определяет, чтобы верные сорокадневный период времени пред святою Пасхою пребывали, без всякого послабления в усердии, в посте и воздержании, приводя на память те дни, в которые Господь, постом укрепившись по человечеству, победил нашего врага; а также и всякую среду и пяток каждой из прочих седмиц года наравне с днями четыредесятницы (повелевает правило) проводить в посте и сухоядении; а не соблюдающих поста во все сии дни (правило) подвергает: клириков - извержению, а мирян - отлучению, кроме тех, говорит, которым препятствует телесная слабость соблюдать пост: ибо пост придуман для укрощения прихотливой плоти; а когда она удручена болезнью, нет большой необходимости укрощать ее постом. Посему безрассудно было бы не удостоивать снисхождения немощных и допускающих употребление рыбной пищи; употребление же вообще мяса ничем не различается от нечестия, хотя бы кто, находясь при последнем издыхании, думал подкрепить себя употреблением его; а по субботам и воскресным дням четыредесятницы позволяется употреблять пищу в достаточном количестве, по 66-му (64-му) Апостольскому правилу. Собственно узаконен один сорокадневный пост - пред святой Пасхой: ибо если бы были и другие посты, то упомянуло бы правило и о них. Впрочем, думаю, [Согласно с Вальсамоном.] что никто из благомыслящих не будет обвинять постящихся и в другие посты, т.е. в пост святых Апостолов, Успения Святыя Богородицы и Рождества Христова.

А десятое (пр.) Тимофея Александрийского - истощенному болезнию употреблять вино и елей в постные дни пред Пасхою считает делом правым, и (позволяет) держаться узаконенного сухоядения не по примеру других, а "сколько возможет понести", - или разрешать на каждый день, или через день, по рассуждению того, кому он предоставил устроение своих помыслов. [Добавление - из Вальсамона]

Славянская кормчая:
Великий пост, и среды и пятки во все лето в посте пребывати. Аще который епископ, или пресвитер, или диакон, или поддиакон, или чтец, или певец, в 40, дней, сиречь в великий пост не постится, и во все лето во всякие среды и пятки, да извержен будет, токмо аще не пакостит ему телесная болезнь. Немощному бо прощено есть по силе вкушать масла и вина. Аще же мирский человек не постится, да отлучится (Никон. 57).

еп. Никодим Далматский (Милаш):
Это правило предписывает каждому члену церкви, как клирику, так и мирянину, за исключением случаев физической слабости, поститься в Великий пост (перед Пасхою), а также по средам и пятницам, причем за нарушение этого предписания угрожает первому извержением из сана, а второму - отлучением. Предписание поста основывается на Св. Писании. Сам Бог положил начало посту еще в ветхозаветной церкви (Лев.16:29,31; Неем.9:1,3; 1Цар.7:6; Иоил.2:15 [1]. Иисус Христос освятил пост Своим примером (Мф.4:2; Лк.4:2) и то же повелел Своим ученикам (Мф.6:16-18; 9:14-15; 17:21; Лк.2:37; 5:33-35). Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе постом (Деян.9:9; 13:2; 14:23), и то же самое предписывали всем христианам (1Кор.7:5; 2Кор.6:4-5). Подобное же предписание находим мы и в Апостольских постановлениях (V, 13), следовательно, пост является божественным установлением. Цель церковного поста: "смирите себе пред Богом, плотских страстей стремление укротити, способным быти к истинному покаянию, к молитвам, к службе Божией и другим должностям и ко испрошению милости у Бога" [2].

Пост четыредесятницы, или Великий, всегда строго соблюдался во всей церкви, о чем имеем бесчисленные свидетельства из истории церкви [3]; такие же бесчисленные свидетельства имеем и о всегдашнем соблюдении церковью поста в среду и пятницу [4]. Изъясняя это правило, Вальсамон приводит и допускает отступления от него. Прежде всего, по толкованию Вальсамона, исключаются больные, которым, если и разрешается есть рыбу, то они вполне заслуживают этого снисхождения. Но никому, даже и на смертном одре, не может быть разрешено есть мясо в среду или пятницу, исключая пасхальных дней и тех, когда это дозволено церковью, а именно: в среды и пятницы седмицы, предшествующей мясопустной, в среды и пятницы седмицы сыропустной и седмицы пасхальной. В эти дни разрешались от поста, потому что в седмицу перед мясопустной постились армяне ради ниневитян, а на сыропустной седмице соблюдали строгий пост еретики тетрадиты. Что касается пасхальной седмицы, то она вся считается как Великий день Господень, вследствие чего в каждый день этой седмицы читаются утренние воскресные Евангелия. Точно также исключаются из четыредесятницы субботы и воскресения, потому что эти дни разрешаются от поста по 66-му Ап. правилу. А когда говорится о разрешении поста, нельзя думать, что допускается употребление мяса, так как есть мясо в четыредесятницу не может быть дозволено даже и тем, которые находятся при последнем издыхании [5]. Кроме среды и пятницы и Великого поста, церковью предписаны еще посты: Рождественский (ή νηστεία τών Χριστουγέννων), Апостольский (ή νηστεία τών άγίων 'Αποστόλων), Успенский пост (ή νηστεία τής κοιμήσεω; τής Θεοτόκου), день перед Богоявлением, день Усекновения главы Иоанна Крестителя и день Воздвижения честного и животворящего Креста Господня [6]. Относительно продолжительности Великого поста, соблюдаемой и ныне православною церковью, никогда и ни с чьей стороны не возникало никаких споров; но этого нельзя сказать относительно продолжительности других постов. Александрийский патриарх Марк обращался в свое время к Вальсамону с вопросом: нужно ли соблюдать со всею строгостью посты перед праздниками св. Апостолов, перед Рождеством Христовым, перед Успением Богоматери, или их можно сокращать? Отвечая на этот вопрос, Вальсамон приводит решение Константинопольского патриаршего синода при патриархе Николае III (1084-1111), по которому перед этими праздниками следует поститься только семь дней (πλήν έπταήμεροι), так как есть только один пост перед Святой и Великой Пасхой, продолжающийся сорок дней (μία γάρ τεσσαρακονθήμερος νηστεία έστίν). Впрочем, для желающих поститься перед упомянутыми праздниками более семи дней, или для тех, кому эти посты прописаны ктиторским уставом, предоставляется полная свобода [7].

Примечания:
1. По мнению Златоуста ("1-я бес. на кн. Бытия") и Василия Великого ("1-е слово о посте") Бог положил начало посту в раю, когда воспретил людям вкушать от запрещенных плодов.
2. Кн. "О должностях пресвитеров приходских", 17 (упом. изд., стр.219).
3. Gregor. Naz., "Orat." 4 et 42 [Migne, s.g., t.35, col.532-664 и t.36, col.457-492]. - Cyrill. Alex., "De festis pasch. hom." 7 et 20 [Migne, s.g., t.77, col.536-552 и col.837-849]. - Epiphan., "Expos. fidei et haer." LXXV [Migne, s.g., t.42, col.504-516]. - Tertull., "De jejun." c.13 [Migne, s.l., t.2, col.971-973]. - Euseb., "Hist eccl." V,23; "De vita Constant." III,18 [Migne, s.g., t.20, col.489-493 и col.1073-1077]. - Socrat., "Hist. eccl." V,21 [Migne, s.g., t.67, col.621-625]. "Прав. испов.", ч.I, отв.88. Разница между восточною и западною церквями относительно этого поста заключалась только в продолжительности его. Всем известно, когда начинается и когда кончается Великий пост в православной церкви ("Нов. Скрижаль", II, гл.9). На западе имеет силу в настоящее время следующее предписание de observatione quadragesimae: Qnadragesima summa observatione est observanda, ut jejunium in ea (praeter dies Dominicas, qui de abstinentia substracti sunt), nisi quem infirmitas impedierit, nullatenus solvatur, quia ipsi dies decimae sunt anni. A prima igitur Dominica Quadragesimae usque in Pascha Domini sex hebdomadae computantur, quarum videlicet dies quadraginta et duo fiunt, ex quibus dum sex Dominici dies abstinentiae subtrahuntur, non plus in abstinentia, quam triginti et sex dies remanent... Sed ut sacer numerus quadraginta dierum adimpleatur, quem Salvator noster suo sacro jejunio consecravit, quatuor dies prioris hebdomadae ad supplementum quadraginta dierum tolluntur, id est, quarta feria, quae caput jejunii subnotatur, et quinta feria sequens, et sexta et sabbatum. Nisi enim istos dies quatuor superioribus triginta sex adjunxerimus, quadraginta dies in abstinentia non habemus. Jubemur etiam ab Omnipotenti Deo omnium bonorum nostrorum decimas dare (Decr. P.III. de conseer. dist.V. c.16).
4. Clemens Alex., "Strom." lib.VII [Migne, s.g., t.9, col.401-557]. - Origen., hom. X in Levit. [Migne, s.g., t.12, col.525-529]. - Tertull, "De jejun." c.14 [Migne, s.l., t.2, col.973,974]. - Epiphan., "Haeres." LXXV, в.6, exposit fidei n.22 [Migne, s.g., t.42, col.509-512 и col.825-828]. См. "Прав. испов.", ч.I, отв.88.
5. Аф.Синт., II,89. См. 218-е правило в Номоканоне при Большом требнике и толкование проф. А.С. Павлова этого правила о средах и пятницах, когда нет поста, а именно на пасхальной, духовской и мясопустной седмицах, и когда в эти дни случится Рождество или Богоявление. Ср. "Новая Скрижаль", II, гл.9.
6. "Прав. испов.", ч.I, отв.88. О рождественском посте см. Анастасия Синаита, антиох. патриарха, "О четыредесятнице" (Аф. Синт., IV,583); об Апостольском посте у того же Анастасия в том же сочинении; об Успенском посте у Никона (Аф. Синт., IV,589-591), у Анастасия Кесарийского в Палестине (Аф. Синт., IV,585-588) и в упом. соч. Анастасия Синаита; о посте в день Воздвижения и Усекновения главы Иоанна Крестителя в упом. соч. Никона и в посланиях антиох. патриарха Вальсамона о постах (Аф. Синт., IV,565-579). См. "Новая Скрижаль", II, гл.9.
7. Аф. Синт., IV,488.

Примечания:
В ходе Поместного Собора 1917-18 гг. вопрос дисциплины поста отдельно разбирался. Отдел церковной дисциплины Собора, после длительных обсуждений подготовил доклад в котором в частности предлагалось:
"...во-первых, предоставить пастырям Церкви право ослаблять постовую дисциплину в отношении родов пищи и продолжительности пощения и даже, ввиду исключительности народных бедствий, например, голода и эпидемий, освобождать свою паству от обязательного соблюдения постов;
во-вторых, преподать благословение на начало работ по созданию устава относительно распорядка постовой трапезы приспособительно к условиям быта мирян в нашей Русской Церкви, поручив эту работу богослужебному Отделу."

Соборный Совет 8 сентября 1918 г. заслушав данный доклад и обсудив его принял следующее решение:
"Оставаясь верным духу апостольских преданий и неизменно сохраняя почитание всех постов, как упоминаемых в 69 апостольском правиле, так и вошедших в практику Церкви позднее, силой обычая, Совещание епископов <постановило:> впредь до предоставления отдельно подробного и обстоятельного доклада по сему вопросу, а равно и разработки устава относительно распорядка постовой трапезы применительно к условиям быта мирян в нашей Русской Церкви, в суждение по вопросу о постах не входить".

Вперед..»